Brugerbetingelser

Betingelser for brug af Hjælp Til Pårørende's tjeneste

1. Vedtagelse af betingelser

1.1 Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af Hjælp Til Pårørendes webapplikation ”Pårørende” (herefter ”Appen”) og vores hjemmeside, www.hjaelptil-paaroerende.dk (herefter ”Hjemmesiden”) regulerer forholdet vedrørende brug af Ap-pen og Hjemmesiden mellem dig som bruger og Hjælp Til Pårørende.

1.2 Det er en betingelse for brugen af Appen og vores Hjemmeside, at du accepterer Betin-gelserne. I modsat fald kan du desværre ikke anvende Appen eller Hjemmesiden. Hvis du er under 13 år, skal du have dine forældres godkendelse til accept af Betingelserne.

1.3 For information om, hvorledes Hjælp Til Pårørende behandler dine personoplysninger, henvises til Hjælp Til Pårørendes persondatapolitik. 1.4 Du kan læse mere om Appens funktionaliteter på hjemmesiden www.hjaelptilpaaroe-rende.dk (herefter ”Hjemmesiden”).

2. Om Hjælp Til Pårørende

2.1 Hjælp Til Pårørende er en online tjeneste, hvor du som bruger får adgang til online læ-ringsmateriale udarbejdet af landets bedste fagfolk i form af videoer, artikler og værk-tøjer mv., så du kan få den støtte til at agere som pårørende til en person med en syg-dom. Derudover kan du læse blogindlæg og artikler fra andre, der har sygdom tæt inde på livet, på vores Hjemmeside og i Appen.

2.2 Kontaktoplysninger

Hjælp Til Pårørende ApS

CVR-nr. 39 31 53 94

Nørre Allé 32, 2. sal 8000 Aarhus C
Tlf: +45 31 31 85 77
E-mail: info@htpaa.dk

2.3 Hvis du har spørgsmål til brugen af Appen, kan du finde svar på en lang række spørgsmål på Hjemmesiden.

3. Hjælp Til Pårørende-profil

3.1 Generelt


3.1.1 Du skal oprette en Hjælp Til Pårørende-profil for at benytte dig af Appen. Det er let at oprette en profil. Du kan oprette en profil ved som minimum at angive din e-mail-adresse og en adgangskode, eller du kan oprette en profil ved at forbinde Appen med en eksisterende konto hos Facebook, Apple eller Google. Du vil herefter modtage en e-mail til brug for verifikation af dig som bruger af Appen. Den profil, du opretter, er til din egen personlige brug.


3.1.2 Såfremt du ikke afgiver ovennævnte oplysninger, kan du ikke oprette en Hjælp Til Pårø-rende-profil.


3.1.3 Du kan derudover oplyse en række yderligere oplysninger om dig selv, som f.eks. køn og alder. Dette er frivilligt, og du kan til enhver tid slette disse oplysninger.


3.2 Adgangskode


3.2.1 Din adgangskode er personlig, og du har pligt til at behandle og opbevare adgangskoden fortroligt, ikke udlevere den til andre eller på anden vis at lade andre få adgang til koden.


3.2.2 Hvis du har glemt din adgangskode, kan du anmode om at få nulstillet din kode. Du vil modtage en e-mail fra Hjælp Til Pårørende med link til at nulstille koden. Har du oprettet din profil ved at forbinde Appen med en eksisterende konto hos fx Facebook, skal du anmode Facebook om at få nulstillet din kode, hvis du har glemt din adgangskode.


3.2.3 Såfremt du måtte opleve misbrug af din adgangskode eller profil, skal du straks rette henvendelse til Hjælp Til Pårørende ved brug af kontaktoplysningerne ovenfor eller kon-taktformularen på vores Hjemmeside.


3.3 Ajourføring af data


3.3.1 Du indestår for, at oplysningerne i din Hjælp Til Pårørende-profil er korrekte.


3.3.2 Du er samtidig forpligtet til - i det omfang det er muligt - løbende at opdatere oplysnin-gerne i din profil således, at oplysningerne til enhver tid er aktuelle og korrekte.


3.3.3 Såfremt du afgiver forkerte oplysninger, kan Hjælp Til Pårørende vælge at slette din konto, jf. pkt. 10, ligesom dette vil være misligholdelse af Betingelserne.


3.3.4 Hjælp Til Pårørende kan ikke drages til ansvar for følgerne af forkert indtastede oplys-ninger.


4. Indhold af Appen


4.1 Videoer og artikler


4.1.1 Hjælp Til Pårørende tilbyder adgang til videoer og artikler i Appen. Artiklerne og video-erne er udarbejdet af Hjælp Til Pårørende i samarbejde med eksperter, erfarne pårø-rende og tidligere sygdomsramte. Formålet med artiklerne er at give dig inspiration og gode råd, som du som pårørende kan drage nytte af og anvende i din hverdag.


4.2 SOS


4.2.1 Du kan også benytte Appen til at hente hjælp i akutte situationer. I mange tilfælde er det behov for hurtig og konkret viden, og med Appen har du altid handlingsorienteret hjælp lige ved hånden, når de udfordrende situationer opstår.


4.3 Forum


4.3.1 Du kan også dele erfaringer i et fællesskab med ligesindede pårørende via Appen i et lukket forum (herefter ”Forum”).


4.3.2 Hjælp til Pårørende tilbyder adgang til dagbøger forfattet af Hjælp Til Pårørende i sam-arbejde med erfarne pårørende. Dagbøgerne tager udgangspunkt i virkelighedsoplevel-ser og erfaringer fra pårørende. Formålet med dagbøgerne er at give inspiration og gode råd som pårørende kan anvende i deres hverdag.


4.3.3 Hjælp til pårørende tilbyder adgang til videoer, der er udarbejdet af Hjælp Til Pårørende i samarbejde med eksperter, erfarne pårørende og tidligere sygdomsramte. Formålet med videoerne er at videreformidle viden samt give inspiration og gode råd gennem video, som pårørende kan drage nytte af og anvende i deres hverdag.


5. Hjemmesiden


5.1 Videoer og artikler


5.1.1 Hjælp Til Pårørende tilbyder adgang til blogindlæg og artikler via Hjemmesiden. Artik-lerne mv. drager inspiration fra forskningsartikler og erfaringer fra andre pårørende. Formålet med artiklerne er at give inspiration og gode råd som pårørende kan anvende i deres hverdag.


5.1.2 Deling af dine erfaringer


5.1.3 Har du lyst til at hjælpe andre ved at dele dine erfaringer, er du meget velkommen til at kontakte os ved brug af kontaktformularen på vores Hjemmeside eller ved at rette hen-vendelse til os ved brug af ovenfor angivne kontaktinformationer.

6. Rådgivning via e-mail og telefon


6.1 Du har mulighed for at tage kontakt til Hjælp Til Pårørende ved brug af kontaktoplys-ningerne i pkt. 2.2 ovenfor med det formål at ……..

7. Kommunikation


7.1 Hjælp Til Pårørende kan løbende orientere dig om vigtige informationer, f.eks. om æn-dringer af disse Betingelser (herefter benævnt "Servicemeddelelser") via den e-mail-adresse, som du har oplyst os. 7.2 Såfremt du har udleveret dit mobiltelefonnummer til Hjælp Til Pårørende, accepterer du ligeledes, at Hjælp Til Pårørende sender Servicemeddelelser til dit mobiltelefonnum-mer pr. SMS, MMS eller lignende, eller foretager opkald.


7.3 Hjælp Til Pårørende kan rette henvendelse til dig med henblik på direkte markedsføring på sociale medier (fx Facebook) via dit nyhedsfeed uden dit samtykke. Du kan til enhver tid framelde dig modtagelse af markedsføring i dit nyhedsfeed ved at fjerne din tilken-degivelse via indstillinger på det sociale medie.


8. Samtykke til udsendelse af nyhedsbreve


8.1 Hvis du giver dit samtykke, accepterer du, at Hjælp Til Pårørende løbende må sende dig e-mails i form af nyhedsbreve, herunder spørgeskemaer, som kan indeholde markeds-føring og markedsføringsmateriale vedrørende Hjælp Til Pårørendes produktsortiment, til den e-mailadresse, som du har oplyst os.

8.2 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til modtagelse af nyhedsbreve ved at trykket på linket ”Afmeld nyhedsbrev”, som du finder nederst i hvert nyhedsbrev.


8.3 Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores Hjemmeside eller i forbindelse med oprettelse af en Hjælp Til Pårørende-profil.


9. Betaling for brug af Appen

9.1 Det er som udgangspunkt gratis at oprette en profil hos Hjælp Til Pårørende. Brug af visse funktionaliteter kræver dog oprettelse af et…..


10. Rettigheder og licens


10.1 Rettigheder


10.1.1 Hjælp Til Pårørende har alle rettigheder, herunder ejendomsret, ophavsrettigheder, pa-tentrettigheder og varemærkerettigheder med videre til Appen.

10.1.2 Appen anvender software, hvortil rettighederne tilhører tredjemand, men hvortil Hjælp Til Pårørende har brugsret.


10.1.3 Hjælp Til Pårørende forbeholder sig ret til at indlede retsforfølgning mod enhver, der krænker Hjælp Til Pårørende immaterielle rettigheder.


10.1.4 Rettighederne til markedsføringsmateriale, herunder spørgeskemaer, der gøres tilgængelig for dig, tilhører Hjælp Til Pårørende.


10.2 Brugsret


10.2.1 Ved accept af Betingelserne opnår du en tidsbegrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv brugsret til anvendelse af Appen. Anden brug af Appen er i intet tilfælde tilladt uden særlig aftale med Hjælp Til Pårørende.


10.2.2 Din brugsret er til enhver tid betinget af, at du opretholder et brugerforhold til Hjælp Til Pårørende. Såfremt din aftale med Hjælp Til Pårørende ophører - uanset grunden til dette - skal du straks ophøre brugen af Appen.


10.2.3 Ved modtagelse af markedsføringsmaterialer via Appen er du alene berettiget til at an-vende sådant markedsføringsmateriale efter det i Appen tiltænkte formål.


10.2.4 Du må endvidere ikke eftergøre, imitere eller kopiere materiale, som du direkte eller indirekte har fået adgang til via Hjælp Til Pårørende, på en måde som er egnet til at misinformere om eller miskreditere Hjælp Til Pårørende eller Hjælp Til Pårørende til enhver tid værende samarbejdspartnere. På samme måde må du ikke medvirke til, at Hjælp Til Pårørende forretningskendetegn eller Hjælp Til Pårørende til enhver tid væ-rende samarbejdspartneres forretningskendetegn, anvendes på en måde, som kan fremkalde en risiko for forveksling med øvrige kendetegn.


11. Misligholdelse


11.1 Manglende overholdelse af Betingelserne er væsentlig misligholdelse, som kan medføre ophør af din aftale om brug af Appen.


11.2 Enhver form for automatiseret brug af Appen, manipulation eller misbrug af denne el-ler Hjælp Til Pårørende -relevante data og lignende er væsentlig misligholdelse af Be-tingelserne og vil medføre sletning af din konto.


12. Sletning


12.1 Du er til enhver tid berettiget til at foretage sletning af din Hjælp Til Pårørende-profil. Sådan sletning foretages fra Appen under Profil.


12.2 Hjælp Til Pårørende er til enhver tid berettiget til at foretage sletning af din Hjælp Til Pårørende-profil, såfremt Hjælp Til Pårørende finder anledning til dette.


12.3 Ved sletning af din Hjælp Til Pårørende-profil vil denne blive slettet straks, dog senest 7 dage efter anmodningen om sletning er modtaget.


12.4 Efter sletning af din Hjælp Til Pårørende-profil kan denne ikke længere anvendes.


13. Ansvar


13.1 Ansvarsfraskrivelse


13.1.1 Appen stilles til rådighed i sin til enhver tid værende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af Appen sker på dit eget ansvar, og Hjælp Til Pårørende kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af Appen. Din anvendelse og brug af information af enhver art, som er tilgængeliggjort via Appen, sker på dit eget ansvar og for egen risiko.


13.1.2 Hjælp Til Pårørende kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, her-under men ikke begrænset til tab for følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre indirekte tab hos dig som bruger eller hos tredjemand. Dette gælder uanset, at Hjælp Til Pårørende har været underrettet om muligheden for et sådant tab og uan-set, om Hjælp Til Pårørende kan bebrejdes tabet og uanset graden af uagtsomhed.


13.1.3 Hjælp Til Pårørende er berettiget til, når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af Appen.


13.1.4 Du må IKKE forlade dig på Appen. Alt viden og værktøjer gives udelukkende som generel information. Det bør ikke bruges som en erstatning for at søge råd hos relevante pro-fessionelle fagfolk.


13.2 Force Majeure


13.2.1 Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af disse Betingelser eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleveran-dørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.


14. Ophør af aftalen

14.1 Hvis du er uenig i Betingelserne eller af anden årsag ikke længere ønsker at anvende Appen, kan du til enhver tid slette din profil. Såfremt du ønsker at slette din brugerprofil, kan dette gøres under ’Indstillinger’ i Appen.


14.2 Hjælp Til Pårørende kan til enhver tid og uden varsel opsige din aftale om brug af Appen og eventuelt slette din brugerprofil. Såfremt Hjælp Til Pårørende opsiger din aftale om

brug af Appen, vil Hjælp Til Pårørende rette henvendelse til dig via Appen eller den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil.


14.3 Ved sletning af din brugerprofil slettes eller anonymiseres alle de data, der er registreret på din brugerprofil i Appen permanent og kan ikke genskabes. Du kan ikke rette nogen former for krav mod Hjælp Til Pårørende, såfremt din konto slettes.


14.4 Efter sletning af din brugerprofil kan denne ikke længere anvendes.


15. Ændringer af Betingelserne


15.1 Hjælp Til Pårørende er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Betingelserne. Såfremt Hjælp Til Pårørende foretager ændringer i Betingelserne, vil du blive orienteret om dette ved din næstkommende brug af Appen samt pr. e-mail til den af dig til Hjælp Til Pårørende oplyste e-mailadresse.


15.2 Såfremt du ikke kan acceptere de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Appen, og din Hjælp Til Pårørende-profil kan blive slettet.


16. Version


16.1 Disse Betingelser er senest opdateret i juni 2021 og erstatter alle tidligere gældende politikker.