Vilkår og betingelser

Betingelser for brug af Hjælp Til Pårørende's tjeneste

1. Vedtagelse af betingelser


1.1 Disse betingelser (herefter benævnt “Betingelserne”) for brug af Hjælp Til Pårørendes tjeneste (herefter benævnt “Tjenesten”) regulerer forholdet vedrørende brug af Tjenesten mellem dig som bruger og Hjælp Til Pårørende.1.2 Du anbefales at gemme og/eller udskrive Betingelserne.

2. Om Hjælp Til Pårørende

2.1 Hjælp Til Pårørende er en tjeneste, hvor brugerne af Hjælp Til Pårørende får adgang til materiale og videoer, hvis formål er at give gode råd til at agere som pårørende til en person med depression.

2.2 Kontaktoplysninger

Helsingforsgade 27C
8200 Aarhus N
Tlf: +45 31 31 85 77
E-mail: info@htpaa.dk

2.3 Tjenesten må kun benyttes af privatpersoner.

3. Hjælp Til Pårørende-profil

3.1 Generelt

3.1.1 Du skal oprette en Hjælp Til Pårørende-profil for at benytte dig af Tjenesten. Hjælp Til Pårørende-profilen beskriver dig i forhold til Tjenesten og danner grundlag for hvilke tilbud og markedsføring, du bliver præsenteret for.

3.2 Oplysninger

3.2.1 For at oprette en Hjælp Til Pårørende-profil på Tjenesten skal du som minimum angive din e-mailadresse. Du kan derudover oplyse en række yderligere oplysninger om dig selv, som f.eks. fødselsdato, alder, køn og relation som pårørende mv. Dette er frivilligt. Såfremt du ikke afgiver ovennævnte oplysninger, kan du ikke oprette en Hjælp Til Pårørende-profil på Tjenesten. Se nærmere om Hjælp Til Pårørende håndtering af persondata i Hjælp Til Pårørende Persondatapolitik.

3.2.2 Du indestår for, at oplysningerne i din Hjælp Til Pårørende-profil er korrekte. Du er samtidig forpligtet til – i det omfang det er muligt – løbende at opdatere oplysningerne i din profil således, at oplysningerne til enhver tid er aktuelle og korrekte. Såfremt du afgiver forkerte oplysninger, kan Hjælp Til Pårørende vælge at suspendere eller slette din konto, jf. pkt. 16, ligesom dette vil være misligholdelse af betingelserne.

3.2.3 Hjælp Til Pårørende kan ikke drages til ansvar for følgerne af forkert indtastede oplysninger.

3.3 Adgangskode

3.3.1 I forbindelse med oprettelsen af en Hjælp Til Pårørende-profil på Tjenesten skal du vælge en adgangskode.

3.3.2 Din adgangskode er personlig, og du har pligt til at behandle og opbevare adgangskoden fortroligt, ikke udlevere den til andre eller på anden vis at lade andre få adgang til koden. Hjælp Til Pårørende opbevarer din adgangskode i krypteret form.

3.3.3 Såfremt du måtte opleve misbrug af din kode eller din Hjælp Til Pårørende-profil, skal du straks rette henvendelse til Hjælp Til Pårørende på den under pkt.

3.4 Validering af identitet

3.4.1 Hjælp Til Pårørende kan kræve, at du på en bestemt måde validerer din identitet over for Hjælp Til Pårørende.

4. Indhold af markedsføring m.v.

4.1 Hjælp Til Pårørende er ikke ansvarlig for din brug af indholdet af den markedsføring, som du direkte eller indirekte får adgang til via Tjenesten, jf. pkt. 10.

4.2 Såfremt du på krænkende vis måtte opleve, at markedsføring ikke stemmer overens med lovgivningen eller på anden måde er af krænkende karakter, er du velkommen til at anmelde dette til Hjælp Til Pårørende.

5. Indhold på Tjenesten

5.1 Hjælp Til Pårørende tilbyder adgang til artikler forfattet af Hjælp Til Pårørende. Artiklerne drager inspiration fra forskningsartikler og erfaringer fra andre pårørende. Formålet med artiklerne er at give inspiration og gode råd som pårørende kan anvende i deres hverdag.

5.2 Hjælp til Pårørende tilbyder adgang til dagbøger forfattet af Hjælp Til Pårørende i samarbejde med erfarne pårørende. Dagbøgerne tager udgangspunkt i virkelighedsoplevelser og erfaringer fra pårørende. Formålet med dagbøgerne er at give inspiration og gode råd som pårørende kan anvende i deres hverdag.

5.3 Hjælp til pårørende tilbyder adgang til videoer, der er udarbejdet af Hjælp Til Pårørende i samarbejde med eksperter, erfarne pårørende og tidligere sygdomsramte. Formålet med videoerne er at videreformidle viden samt give inspiration og gode råd gennem video, som pårørende kan drage nytte af og anvende i deres hverdag.

6. Rettigheder og licens

6.1 Rettigheder

6.1.1 Hjælp Til Pårørende har alle rettigheder, herunder ejendomsret, ophavsrettigheder, patentrettigheder og varemærkerettigheder med videre til Tjenesten.

6.1.2 Tjenesten anvender software, hvortil rettighederne tilhører tredjemand, men hvortil Hjælp Til Pårørende har brugsret.

6.1.3Hjælp Til Pårørende forbeholder sig ret til at indlede retsforfølgning mod enhver, der krænker Hjælp Til Pårørende immaterielle rettigheder.

6.1.4 Rettighederne til markedsføringsmateriale, herunder spørgeskemaer, der gøres tilgængelig for dig, tilhører Hjælp Til Pårørende.

6.2 Brugsret

6.2.1 Ved accept af Betingelserne opnår du en tidsbegrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv brugsret til anvendelse af Tjenesten. Anden brug af Tjenesten er i intet tilfælde tilladt uden særlig aftale med Hjælp Til Pårørende.

6.2.2 Din brugsret er til enhver tid betinget af, at du opretholder et brugerforhold til Hjælp Til Pårørende. Såfremt din aftale med Hjælp Til Pårørende ophører – uanset grunden til dette – skal du straks ophøre brugen af Tjenesten.

6.2.3 Ved modtagelse af markedsføringsmaterialer via Tjenesten er du alene berettiget til at anvende sådant markedsføringsmateriale efter det i Tjenesten tiltænkte formål.

6.2.4 Du må endvidere ikke eftergøre, imitere eller kopiere materiale, som du direkte eller indirekte har fået adgang til via Hjælp Til Pårørende, på en måde som er egnet til at misinformere om eller miskreditere Hjælp Til Pårørende eller Hjælp Til Pårørende til enhver tid værende samarbejdspartnere. På samme måde må du ikke medvirke til, at Hjælp Til Pårørende forretningskendetegn eller Hjælp Til Pårørende til enhver tid værende samarbejdspartneres forretningskendetegn, anvendes på en måde, som kan fremkalde en risiko for forveksling med øvrige kendetegn.

6.3 Tredjemandsrettigheder

6.3.1 Efter Hjælp Til Pårørendes opfattelse krænker Tjenesten ikke rettigheder tilhørende tredjemand. Såfremt du bliver bekendt med, at Tjenesten krænker eller påstås at krænke tredjemands rettigheder, skal du straks orientere Hjælp Til Pårørende om dette på den under pkt. 2.2 angivne adresse samt ophøre med enhver brug af Tjenesten. Du skal i videst muligt omfang bistå Hjælp Til Pårørende med opklaring af eventuelt rettighedsmisbrug.

6.3.2 Hjælp Til Pårørende er berettiget, men ikke forpligtet til at overtage kontrollen med enhver retssag eller forligsforhandling, som du er involveret i, der vedrører Tjenesten.

6.3.4 Såfremt der måtte blive afsagt dom eller indgået forlig, hvorefter Tjenesten krænker tredjemands rettigheder, er Hjælp Til Pårørende forpligtet til efter eget valg enten A) inden rimelig tid at lade dig få adgang til en ny version af Tjenesten, som ikke krænker tredjemands rettigheder eller B) opsige aftalen med dig.

Du kan ikke herudover rette krav mod Hjælp Til Pårørende i sådant tilfælde.

7. Kommunikation

7.1 Hjælp Til Pårørende kan løbende orientere dig om vigtige informationer, f.eks. om ændringer af disse betingelser, (herefter benævnt “Servicemeddelelser”) via den e-mailadresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, din tilmelding til modtagelse af nyhedsbrev eller din tilmelding til læserliste

7.2 Såfremt du har udleveret dit mobiltelefonnummer til Hjælp Til Pårørende, accepterer du ligeledes, at Hjælp Til Pårørende sender Servicemeddelelser til dit mobiltelefonnummer pr. SMS, MMS eller lignende, eller foretager opkald.

7.3 Hjælp Til Pårørende kan rette henvendelse til dig med henblik på direkte markedsføring på sociale medier (fx Facebook) via fit nyhedsfeed. Du kan til enhver tid framelde dig modtagelse af markedsføring i dit nyhedsfeed ved at fjerne din tilkendegivelse via indstillinger på det sociale medie.

8. Samtykke vedrørende henvendelser fra Hjælp Til Pårørende

8.1 Med dit samtykke accepterer du, at Hjælp Til Pårørende løbende sender e-mails normalt i form af nyhedsbreve, herunder spørgeskemaer, som kan indeholde markedsføring og markedsføringsmateriale for Hjælp Til Pårørende, til den e-mailadresse, som du har anført a) ved tilmeldelse til modtagelse af nyhedsbrev b) ved tilmeldelse til læserliste eller c) i din Hjælp Til Pårørende-profil.

9. Misligholdelse

9.1 Misligholdelse

9.1.1 Manglende overholdelse af Betingelserne er væsentlig misligholdelse, som kan medføre ophør af din aftale om brug af Tjenesten.

9.1.2 Enhver form for automatiseret brug af Tjenesten, manipulation eller misbrug af denne eller Hjælp Til Pårørende -relevante data og lignende er væsentlig misligholdelse af Betingelserne og vil medføre sletning af din konto.

9.1.3 Hjælp Til Pårørende anvender en række forskellige elektroniske værktøjer til at afsløre misbrug af og indtrængning i Tjenesten, som automatisk varsler Hjælp Til Pårørende i sådanne situationer.

9.1.4 I de tilfælde hvor der sker overtrædelse af strafbare lovbestemmelser, vil der ske politianmeldelse.

10. Sletning af konto med videre

10.1 Sletning af konto med videre

10.1.1 Hjælp Til Pårørende er til enhver tid berettiget til at suspendere din Hjælp Til Pårørende -profil, såfremt Hjælp Til Pårørende finder anledning til dette. Såfremt din Hjælp Til Pårørende-profil suspenderes, vil du ikke kunne anvende Tjenesten. Du vil i så fald blive orienteret om dette på den e-mailadresse, som Hjælp Til Pårørende har registreret vedrørende dig.

10.1.2 Senest 60 dage efter suspensionen vil Hjælp Til Pårørende enten hæve suspensionen eller slette din Hjælp Til Pårørende -profil.

10.1.3 Du kan ikke rette nogen form for krav mod Hjælp Til Pårørende, såfremt det måtte vise sig, at suspensionen var med urette.

10.2 Sletning

10.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at foretage sletning af din Hjælp Til Pårørende-profil. Sådan sletning foretages fra Tjenesten under Profil.

10.2.2 Hjælp Til Pårørende er til enhver tid berettiget til at foretage sletning af din Hjælp Til Pårørende-profil, såfremt Hjælp Til Pårørende finder anledning til dette.

10.2.3 Ved sletning af din Hjælp Til Pårørende-profil vil denne blive slettet straks, dog senest 24 timer efter anmodningen om sletning er modtaget.

10.2.4 Efter sletning af din Hjælp Til Pårørende-profil kan denne ikke længere anvendes.

10.3 Gemte data i forbindelse med sletning

10.3.1 Hjælp Til Pårørende vil gemme visse oplysninger om dig også efter sletning af din Hjælp Til Pårørende-profil. Se om Hjælp Til Pårørende håndtering af persondata i Hjælp Til Pårørende Persondatapolitik.

11. Ansvar

11.1 Ansvarsfraskrivelse

11.1.1 Tjenesten stilles til rådighed i sin til enhver tid værende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af Tjenesten sker på dit eget ansvar, og Hjælp Til Pårørende kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af Tjenesten. Din anvendelse og brug af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på Tjenesten, sker på dit eget ansvar og for egen risiko.

11.1.2 Hjælp Til Pårørende kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab for følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre indirekte tab hos dig som bruger eller hos tredjemand. Dette gælder uanset, at Hjælp Til Pårørende har været underrettet om muligheden for et sådant tab og uanset, om Hjælp Til Pårørende kan bebrejdes tabet og uanset graden af uagtsomhed.

11.1.3 Hjælp Til Pårørende er berettiget til, når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af Tjenesten.

11.2 Force Majeure

11.2.1 Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, herunder betingelserne eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

12. Ophør af aftalen

12.1 Hjælp Til Pårørende er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen med dig uden varsel. Opsigelse sker ved Hjælp Til Pårørende skriftlige henvendelse til den e-mailadresse, som du har angivet i din Hjælp Til Pårørende-profil. Såfremt Hjælp Til Pårørende opsiger aftalen med dig, vil din konto blive slettet af Hjælp Til Pårørende.

12.2 Du kan til enhver tid vælge selv at slette din Hjælp Til Pårørende-konto,

13. Ændringer af betingelserne

13.1 Hjælp Til Pårørende er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Betingelserne. Såfremt Hjælp Til Pårørende foretager ændringer i Betingelserne, vil du blive orienteret om dette ved din næstkommende brug af Tjenesten samt pr. e-mail til den af dig til Hjælp Til Pårørende oplyste e-mailadresse.

13.2 Såfremt du ikke kan acceptere de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Tjenesten, og din Hjælp Til Pårørende-profil kan blive slettet.

13.3 Aftalen mellem parterne og brugen af Hjælp Til Pårørende tjenester er underlagt dansk ret i det omfang, du efter gældende lovgivning juridisk kan indgå i sådan aftale om lovvalg dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg.

13.4 I det omfang du efter gældende lovgivning kan indgå aftale om værneting, skal sagen anlægges ved Retten i Aarhus, Danmark.

14. Version

14.1 Dette er Hjælp Til Pårørendes Betingelser af Oktober 2018, som finder anvendelse fra den 25. Oktober 2018.